”Enkle musikk-, lyd og improvisasjonsleker for barn, kurs 1” Enkle musikk- og lyd- leker ligger formmessig i grenselandet mellom musikk og drama.  Nytteeffekten for barna er derimot tverrfaglig preget. Aktiviteter er morsomme og engasjerende, og  gir god trening bl.a. innen; oppmerksomhet, konsentrasjon og tilpasningsevne.  De kan brukes som eget opplegg, i tilknytning til annet stoff, eller enkeltstående som avbrekk fra annen aktivitet barna er opptatt av i løpet av dagen.  Mange av lydlekene gjennomføres helt uten bruk av musikkinstrumenter eller sanger som skal læres, og er fine aktiviteter som kan brukes med barna i forskjellige sammenhenger.   Treningsaspektet ved disse aktivitetene er bl.a. innen:  Konsentrasjons- og oppmerksomhets-evne. Auditiv diskriminerings-, identifiserings- og lokaliseringsevne.   Sosial tilpasning når det gjelder å fungere i gruppe, innordne seg o.l. Vi understreker at dette er en form for aktiviteter som er lett å ta til, ute eller inne, uten krav til spesielle romforhold eller musikalsk bakgrunn hos leder. Improvisasjonsleker handler om kreativitet og idérikdom, om å eksperimentere og utfolde seg.  Det handler også om å samle idéer, velge ut idéer, og utvikle sitt eget utvalg av idéer.  Improvisasjon gjelder ikke bare musikk! Vi kan improvisere med bevegelser, lyder, øyeblikksuttrykk og sekvenser.  Treningsaspektet ved disse aktivitetene er bl.a. følgende: Utvikling av egen kreativitet innen forskjellige modaliteter (bevegelse, lyd, ...) Kunne (stå for å) presentere en idé (bevegelse, lyd, ...), og imitere en idé. Samle idéer til egen «idébank» ved observasjon og imitasjon underveis. Veksling mellom å stå i fokus, og ikke stå i fokus. Veksling mellom å lede selv, og å bli ledet. HVEM KAN DELTA? Alle kan delta, både faglært og ikke faglært personale i barnehage, seksårstilbud og småskole.   Det er ikke nødvendig med spesiell erfaring med musikk.  Det kreves heller ikke mye utstyr eller spesielle romforhold for gjennomføre mange av disse aktivitetene.  Mye av stoffet kan sågar benyttes ute.  TIL HVILKET FORMÅL KAN DISSE AKTIVETETENE BENYTTES? Aktivitetene og lekene slik de presenteres på dette kurset  er ment benyttet i arbeid med vanlige barn i barnehage og småskolealder.  Stoffet passer fint dersom en ønsker å arbeide med spennende leker som motiverer til deltagelse, gjensidig oppmerksomhet (gruppedynamikk) og den enkeltes trygghet på egne ressurser og prestasjoner.  Innholdet som presenteres bygger på den grunnleggende tanken i musikkterapien der en nettopp ønsker å bygge opp det enkelte individs trygghet på seg selv, og via engasjerende aktiviteter motivere til deltagelse som kan skape utvikling. KURSDAG SOM METODISK IDÉBANK! Kurset legger vekt på å presentere mange aktiviteter.  Vi går gjennom lekene og lager også variasjoner over dem, og utvikler dem.  På den måten får vi vist hvordan en lek som i utgangspunktet er meget enkel, etter hvert kan utvikles til å bli mer innfløkt etterhvert som barna får mer erfaring og trenger nye utfordringer for at det hele fortsatt skal være spennende.  Et viktig poeng er også at lederen, evt. i samarbeid med barna, kan lage variasjoner over lekene og kanskje utvikle nye leker med bakgrunn i dette idégrunnlaget. OM KURSETS OPPLEGG: Kurset er grundig gjennomarbeidet og lagt opp svært «tett», slik at vi rekker å gå igjennom mye stoff i løpet av den tiden som er satt av.  Likevel er kurset lett å følge fordi vi jobber praktisk, og lekene er jo nettopp valgt ut for at de skal være morsomme, spennende og engasjerende.  Vi bruker ikke tid på at kursdeltagerne skal notere, men benytter tiden vi er samlet til effektiv jobbing. Alle mottar i steden kompendiet der nødvendige beskrivelser og tips allerede står.  (OBS; gjelder i C-pakke, da er det opp til kursdeltakerne å notére selv) Mellom lekene og aktivitetene blir viktige og sentrale punkter med hensyn til metodikken kort fremlagt (som også er tatt med i kompendiet). KOMPENDIET (gjelder ikke C-pakke): er lagt opp med beskrivelse og metodikk tilknyttet hver enkelt aktivitet vi går igjennom.  Disse er ordnet etter sjanger i forskjellige kapitler.  Hvert kapittel innledes med kommentarer som gjelder generelt for den enkelte sjanger, angående: fremtredende utviklings- og trenings- områder for barna, og viktige metodiske punkter som gjelder generelt innen den aktuelle sjanger.  Noen av aktivitetene er rammet inn med en sang, og da er også noter/besifring samt grepskart for gitar skrevet inn. Kompendiet innholder i tillegg noe ekstra stoff som vi vanligvis ikke rekker å gå gjennom, men som deltakerne kan benytte til selvstudium om de ønsker det. Ved A og B-pakke skrives kompendiet ut personlig til hver enkelt kursdeltaker med navn/arbeidssted samt kurssted og dato for kursdagen. CD Etter ønske fra mange kursdeltakere, er det spilt inn en CD med sangene fra kurset. Dette for innlæring/repetisjon. Noen av sangene er også spilt inn med bare musikken, slik at en evt. kan benytte det som bakgrunn i arbeidet med barna. CD kan kjøpes på kurset for kr 250,- Ved 3-stjernes kurspakke er innbundet kompendium og CD inkludert til alle. TILBAKEMELDINGENE ETTER KURSET?: Nærmere 8000 personer har allerede deltatt på dette kurset i regi av SG-MUSIKKTERAPI. Deltakerene har vært personale fra barnehager, skoler, daginstitusjoner, musikkskoler, PPT-kontor, spesialpedagogiske førskoleteam m.m. Tilbakemeldingene har vært svært gode.  Engasjementet som skapes, den konkret-praktiske vinklingen samt det utfyllende kompendiet er ting som særlig har vært fremhevet som positivt.  Deltagerne har også fremhevet det positive ved å få presentert metodikk som de opplever som meningsfull og lett å omsette til praksis i deres arbeidssituasjon.  Til toppen. Les mer: Systematisk kursbeskrivelse. Kort kursbeskrivelse Hva er poenget? UTSKRIFT Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek